Tran Dinh Khoi Nguyen
Tran Dinh Khoi Nguyen
The University of Danang - University of Economics
Verifierad e-postadress p due.udn.vn - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
r
Capital structure in small and medium-sized enterprises: the case of Vietnam
TDK Nguyen, N Ramachandran
ASEAN Economic bulletin 23 (2), 192-211, 2006
2692006
International harmonization and national particularities of accounting: Recent accounting development in Vietnam
NC Phuong, TDK Nguyen
Journal of Accounting and Organizational Change 8 (3), 431-451, 2012
442012
Bn về thang đo cc nhn tố phi ti chnh ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế ton trong cc doanh nghiệp nhỏ v vừa ở Việt Nam
TĐK Nguyn
Tạp ch Kinh tế & Pht triển, 54, 2011
42011
BN VỀ M HNH CC NHN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TON TRONG CC DOANH NGHIỆP VỪA V NHỎ
TĐK Nguyn
Đại học Đà Nẵng, 2010
42010
Phn tch hoạt động kinh doanh, phần II
GSTSTB Thanh, TSTĐK Nguyn
Nh xuất bản Gio dục, 2001
22001
Building a strategy map for Khanh Hoa aquatic product processing enterprises
PTX Huong, TDK Nguyen
Journal of Economic Development, 123-140, 2015
12015
Politics and institution of corporate governance in Vietnamese state-owned enterprises
NC Phuong, TDK Nguyen, HP Vu
Managerial Auditing Journal, 2020
2020
Đo lường thnh quả của doanh nghiệp - Tổng quan cc cch tiếp cận trong bối cảnh hiện nay
TĐKN V Hồng Tm
Tạp ch kế ton v kiểm ton 193 (ISN 1859-1914), 33-36, 2019
2019
Factors Affecting Application Of Accounting Standards In Đ Nẵng-Based Small And Medium Enterprises
TĐK NGUYN
Journal of Economic Development, 09-16, 2019
2019
Nhn tố ảnh hưởng đến cấu trc ti chnh cc doanh nghiệp ngnh xy dựng tại Việt Nam
NT Thnh, TĐK Nguyn
Tạp ch kế ton 179 (ISN 1859-1914), 26-30, 2018
2018
Đo lường mục tiu kiểm sot trong hệ thống KSNB
NH Tấn, TĐK Nguyn
Tạp ch kế ton 179 (ISN 1859-1914), 18-20, 2018
2018
Thực trạng cấu trc ti chnh của cc doanh nghiệp xy dựng Việt Nam
NT Thnh, TĐK Nguyn
Tạp ch kế ton 178 (ISN 1859-1914), 31-34, 2018
2018
Bn về chnh sch kế ton trong DN
TĐK Nguyn
Tạp ch Pht triển kinh tế, số, 2012
2012
Chnh sch kế ton trong doanh nghiệp
TĐK Nguyn
Tạp ch Kinh tế v pht triển 175, 71-78, 2012
2012
CC NHN TỐ ẢNH HƯỞNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TON TRONG CC DOANH NGHIỆP NHỎ V VỪA TẠI Đ NẴNG
T Đnh Khi Nguyn
Tạp ch Pht triển Kinh tế, 09-15, 2011
2011
Bn về m hnh cc nhn tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế ton trong cc DN vừa v nhỏ
TĐK Nguyn
Tạp ch Khoa học v Cng nghệ, Đại học Đ Nẵng, số 5, 40, 2010
2010
Nghin cứu cc nhn tố ảnh hưởng đến cấu trc ti chnh của cc doanh nghiệp trn địa bn thnh phố Đ Nẵng
TĐK Nguyn
2004
Phn tch hoạt động kinh doanh (Phần I)
NH Tấn, TĐK Nguyn, H Tng
2001
Systemet kan inte utfra tgrden just nu. Frsk igen senare.
Artiklar 1–18