Thai Kim Phung
Thai Kim Phung
University of Economics Ho Chi Minh City - UEH
Verified email at ueh.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Diagnosis of breast cancer based on modern mammography using hybrid transfer learning
A Khamparia, S Bharati, P Podder, D Gupta, A Khanna, TK Phung, ...
Multidimensional systems and signal processing 32 (2), 747-765, 2021
172021
AI and Blockchain: potential and challenge for building a smart E-Learning system in Vietnam
NQ Hung, TK Phung, P Hien, DNH Thanh
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1022 (1), 012001, 2021
32021
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển giao tri thức trong quá tŕnh triển khai hệ thống ERP tại VN
TK Phụng, TT Tĩnh
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 23-35, 2019
32019
Impulse denoising based on noise accumulation and harmonic analysis techniques
DNH Thanh, VBS Prasath, TK Phung, NQ Hung
Optik 241, 166163, 2021
2021
Assessing the readiness for implementing Business Intelligence system in Vietnam
TK Phung
2021 21st ACIS International Winter Conference on Software Engineering …, 2021
2021
A machine learning approach for opinion mining online customer reviews
TK Phung, NA Te, TTT Ha
2021 21st ACIS International Winter Conference on Software Engineering …, 2021
2021
Nghiên cứu xây dựng Hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ư kiến khách hàng trực tuyến
TK Phụng
2021
Tiếp cận phương pháp máy học trong khai thác ư kiến khách hàng trực tuyến
TK Phụng, NA Tế, TTT Hà
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 30 (10), 27-41, 2020
2020
Xếp hạng dịch vụ khách sạn dựa trên phương pháp khai thác ư kiến khách hàng trực tuyến
TTTH Thái Kim Phụng, Nguyễn An Tế
Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
2020
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ DỊCH VỤ DU LỊCH DỰA TRÊN KHAI THÁC Ư KIẾN KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
TKIM PHỤNG, NAN TẾ, TTHỊTHU HÀ
Journal of Science and Technology-IUH 46 (04), 2020
2020
Assessing the organizational readiness for implementing BI systems in ERP environment
TK Phung, DP Hai
Science & Technology Development Journal-Economics-Law and Management 3 (1 …, 2019
2019
Nâng cao năng lực cạnh tranh của thanh long Việt Nam thông qua truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ Blockchain
DTBT Thái Kim Phụng
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lư”, 2019
2019
A Review Of Opinion Mining Applications For Tourism Industry
TTTH Thai Kim Phung, Nguyen An Te
The 4th international conference on Tourism in Vietnam: Smarter Tourism, 2019
2019
Ảnh hưởng của chất lượng hệ thống E-Learning đến kiến thức nhận được của sinh viên: Một nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
TK Phụng
Tạp chí Phát triển & Hội nhập – Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF), 2018
2018
HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH
TK Phụng
JBIS, 2017
2017
Đề xuất phương pháp so sánh văn bản dựa trên mức tương quan vị trí của các từ khóa
TKP Phan Hiền
Kỷ yếu Hội thảo Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lư ISBM17, 2017
2017
Hệ tư vấn thông tin theo ngữ cảnh-Một xu hướng mới trong lĩnh vực Du lịch
PH Thái Kim Phụng
Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng CNTT trong du lịch, 2017
2017
Đánh giá sự hài ḷng của sinh viên đối với chất lượng hệ thống E-learning
NMT Thái Kim Phụng, Trần Lê Phúc Thịnh, Bùi Xuân Huy
Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016
2016
Phân tích các yếu tố tác động đến mức sẵn sàng chi trả trong đấu giá trực tuyến
NMT Thái Kim Phụng, Trần Lê Phúc Thịnh, Bùi Xuân Huy
Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016
2016
Ảnh hưởng của chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận của sinh viên qua hệ thống E-learning: Một nghiên cứu tại các trường đại học ở TP. HCM
TK Phụng, TV Phương
KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 11 (1), 175-186, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20