ติดตาม
Metin Toprak
Metin Toprak
ชื่ออื่นๆToprak, Metin, M. Toprak, Toprak, M.
Halic University; Istanbul Sabahattin Zaim University; Istanbul University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ istanbul.edu.tr - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Anatolian tigers or Islamic capital: Prospects and challenges (Anadolu Kaplanları ve Islami Sermaye: Beklentiler ve Zorluklar)
Ö Demir, M Acar, M Toprak
Middle Eastern Studies 40 (6), 166-188, 2004
2962004
The Making of Modern Economics: The Lives and İdeas of the Great Thinkers (İktisadi Düşünce Tarihi / Modern İktisadın İnşası)
M Skousen
M. Acar, E, Erdem ve M. Toprak). Ankara: Adres Yayınları 6, 2014
289*2014
Lifelong Learning: Concept, Policy, Instruments and Implementation (Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama)
M Toprak, A Erdoğan
Journal of Higher Education and Science, 69-91, 2012
203*2012
Voter behavior and political parties in Turkey (Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Siyasi Partiler)
Ö Çaha, M Toprak, ve diğ.
Orion Kitabevi, 2008
187*2008
Globalization and Crisis: Experience in Turkey and the world (Küreselleşme ve Kriz: Türkiye ve Dünya Deneyimi)
M Toprak
Siyasal Kitabevi, 2001
1422001
Bankacılık ve sigortacılığa giriş
M Toprak, M Coşkun
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 2012
102*2012
Turkish Qualifications Framework (Türkiye yeterlilikler çerçevesi)
MY Kurumu
Ankara. https://www. myk. gov. tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2 …, 2015
100*2015
Turkish Banking Sector: Problems, Crises and Solution Searches (Türk Bankacılık Sektörü: Sorunlar, Krizler ve Arayışlar)
M Toprak, O Demir
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2), 1-26, 2001
972001
Structural Changes in the Turkish Economy, 1980-1995 (Türk ekonomisinde yapısal dönüşümler 1980-1995)
M Toprak
Turhan Kitabevi, 1996
69*1996
Restructuring in higher education: Bologna process applications in 66 questions (Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları)
A Erdoğan, M Toprak, ve diğ.
Yüksek Öğretim Kurulu Y., 2010
62*2010
Customers' satisfaction with banking products and services in participation banks: The case of Turkey (Katılım bankası müşterilerinde bankacılık ürün ve hizmetlerine yönelik …
BG Kaytancı, EH Ergeç, M Toprak
International Conference on Eurasian Economies 801, 811, 2013
59*2013
Yükselen Piyasalarda Finansal Kriz [Financial Crises in Emerging Markets]
M Toprak
MPRA Paper, 2001
53*2001
Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi Serbest Piyasa Devriminin Serüveni
M Toprak, Ö Demir, M Doğanlar, E DÖNEK, M ACAR, Ö AÇIKGÖZ
Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001
53*2001
Ethical violations and sanctions in scientific publications: A framework proposal for social sciences and humanities (Bilim Etiǧine Aykiri Davranislar ve Yaptirimlar: Sosyal ve …
M Ünal, M Toprak, V Baspinar, M Ateş
Amme Idaresi Dergisi 45 (3), 2012
52*2012
Turkish Public opinion toward the United States in the context of the Iraq question
N Uslu, M Toprak, I Dalmis, E Aydin
Middle East Review of International Affairs 9 (3), 75-107, 2005
442005
Türkiye ekonomisi
M Toprak, N Çatalbaş
Anadolu Üniversitesi Yayın, 2013
42*2013
Katılım Bankası müşterilerinin bankacılık sistemi kullanım tercihleri: Mevduat bankaları için İslami Bankacılık penceresi
EH Ergeç, BG Kaytancı, M Toprak
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 6 (2), 53-90, 2014
402014
The headscarf controversy in Turkey
M Toprak, N Uslu
352009
The internationalization of higher education in Turkey: Creating an index
M Kirecci, H Bacanli, Y Erişen, E Karadag, N Çeliköz, M Dombayci, ...
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 41 (187), 2016
272016
Role of the Health System in Combating Covid-19: Cross-Section Analysis and Artificial Neural Network Simulation for 124 Country Cases
A Özyılmaz, B Yüksel, M Toprak, et al.
Social Work in Public Health, 1-16, 2021
24*2021
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20