Ph.D NGUYEN Quoc Hung
Ph.D NGUYEN Quoc Hung
School of Business Information Technology - UEH
Verified email at ueh.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Developing a way-finding system on mobile robot assisting visually impaired people in an indoor environment
QH Nguyen, H Vu, TH Tran, QH Nguyen
Multimedia Tools and Applications 76 (2), 2645-2669, 2017
282017
A visual SLAM system on mobile robot supporting localization services to visually impaired people
QH Nguyen, H Vu, TH Tran, D Van Hamme, P Veelaert, W Philips, ...
European Conference on Computer Vision, 716-729, 2014
92014
A Comparative Analysis of Image Denoising Problem: Noise Models, Denoising Filters and Applications
NQH Subrato Bharati, Tanvir Zaman Khan, Prajoy Podder
Springer International Publishing 311, 49-66, 2020
6*2020
Scene description for visually impaired in outdoor environment
QH Nguyen, TH Tran
2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications …, 2013
52013
Multiscale Gradient Maps Augmented Fisher Information Based Image Edge Detection
VBS Prasath, DNH Thanh, NQ Hung, LM Hieu
IEEE Access 8, 141104-141110, 2020
42020
AI and Blockchain: potential and challenge for building a smart E-Learning system in Vietnam
NQ Hung, TK Phung, P Hien, DNH Thanh
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1022 (1), 012001, 2021
32021
A vision-based system supports mapping services for visually impaired people in indoor environments
QH Nguyen, H Vu, TH Tran, QH Nguyen
2014 13th International Conference on Control Automation Robotics & Vision …, 2014
32014
Mapping services in indoor environments based on image sequences
QH Nguyen, QH Nguyen
2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics …, 2014
22014
Impulse denoising based on noise accumulation and harmonic analysis techniques
DNH Thanh, VBS Prasath, TK Phung, NQ Hung
Optik 241, 166163, 2021
2021
Digital transformation in the business: a solution for developing cash accounting information systems and digitizing documents
NM Tuan, NQ Hung, NT Hang
Science and Technology Development Journal 24 (2), 1962-1974, 2021
2021
Intelligent IoT Monitoring System Using Rule-Based for Decision Supports in Fired Forest Images
H Van Pham, QH Nguyen
International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, 367-378, 2021
2021
Kinh nghiệm chuyển đổi số trong ngành du lịch ở một số quốc gia và hàm ư cho Việt Nam
VXN Nguyễn Thế Kiên, Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Quốc Hùng, Thái Kim Phụng
Cuộc cách mạng chuyển đổi số và những thách thức cho Doanh nghiệp Du lịch 1 …, 2021
2021
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ triển khai các bài toán trong Đại học thông minh
LNTVHQĐ Trương Việt Phương, Nguyễn Quốc Hùng
Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) 31 (11), 53-68, 2021
2021
Building Virtual High-Performance Computing Clusters with Docker: An Application Study at the University of Economics Ho Chi Minh City
QH Nguyen, T Le, HQD Vo, VP Truong
International Conference on Innovative Computing and Communications, 1-9, 2021
2021
AI and Blockchain: potential and challenge for building a smart E-Learning system in Vietnam
PHDNHT Nguyen Quoc Hung, Thai Kim Phung
1 st INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL RESEARCH AND DATA ANALYTICS …, 2021
2021
Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: Định hướng cho thời kỳ chuyển đổi số
NQH Thái Kim Phụng, Nguyễn Mạnh Tuấn
Quá tŕnh Chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam: Công nghệ, thị trường và …, 2020
2020
AI and Blockchain: potential and challenge for building a smart E-Learning system in Vietnam
DNHT Nguyen Quoc Hung, Thai Kim Phung, Phan Hien
International Conference on Computational Research and Data Analytics …, 2020
2020
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIẢI THUẬT FAB-MAP* ĐỊNH VỊ ROBOT TRONG NHÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN H̀NH ẢNH
NQ Hùng, V Hải, TTT Hải, NQ Hoan
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2017
2017
Phát hiện và ước lượng khoảng cách vật cản, ứng dụng trợ giúp dẫn đường cho người khiếm thị
NQ Hùng, TTT Hải, V Hải, HV Nam, NQ Hoan
Journal of Science and Technology on Information and Communications 1 (1), 29-42, 2016
2016
Nghiên cứu và phát triển một số kỹ thuật định vị dựa trên h́nh ảnh, ứng dụng trợ giúp dẫn đường cho người khiếm thị
NQ Hùng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20